Uitleg logo Messiaanse Gemeente Zeeland

Zeeland vlag

Strepen:
Betekenis: strepen van de golven – gevecht met water
Aantal:
Groot: 4 golvende blauwe banen – 3 witte banen
Klein: 3 golvende blauwe banen – 3 witte banen
Totaal: 7 blauwe golvende banen = vol getal

Schild
Leeuw: strijd  en overwinning
Kroon

Jeruzalem vlag
Strepen:
Betekenis: strepen van talliet
Aantal:
2 rechte blauwe banen

Schild
Leeuw: Leeuw van Juda (Jesjoea)
Kotel als achtergrond

Olijftakken

 Logo Messiaanse Gemeente Zeeland 

Elementen die terugkomen in het logo van de Messiaanse Gemeente Zeeland
– kleur blauw van Israel en kleur geel (mogelijk ook rood van leeuw Zeeland);
– 7 golvende banen (misschien 2 grote van talliet);
leeuw
– 2 olijftakken

Achtergrond: Kotel

Visie

De Messiaanse Gemeente Zeeland (MGZ) maakt deel uit van het Lichaam van de Messias, wereldwijd. Eén lichaam, gemeenschap, bestaande uit Joden en niet-Joden. Samen levend vanuit de Bijbelse wortels van het geloof. De bijbel in al haar facetten, is haar grondslag. 

De MGZ gelooft dat God hemel en aarde geschapen heeft door het Woord (Yeshua). Zij gelooft dat Hij die schepping onderhoudt, regeert en totaal verlossen zal.
De MGZ belijdt Yeshua als de beloofde Messias en Zoon van God, waarvan de Thora, profeten en geschriften hebben geprofeteerd. Hij is de gekruisigde, opgestane en spoedig terugkerende Heer, Koning van Israël en aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door Hem zal ook de wederoprichting van alle dingen plaatsvinden.
De MGZ gelooft in de Heilige Geest, als uitlegger en toepasser van het Woord en als Degene, Die haar de toekomstige dingen bekend maakt. 
De gemeente strekt zich uit naar een herleving (= opwekking) in de gemeente van Yeshua /Jezus, de Messias, in Nederland en wereldwijd. Een gave die herkend wordt en getoetst is aan het Woord door de gemeente, wordt ook erkend. Praktisch willen we elkaar dienen vanuit liefde.
De MGZ wil een geestelijk tehuis vormen voor elke gelovige. De MGZ wil een missionaire gemeente zijn, uitdragend de ‘terugkeer naar de Bijbelse wortels’. De MGZ wil met financiën en goederen de nodige hulp bieden aan Joden, en aan projecten of instellingen in Israël. God zal met het hele volk, alle 12 stammen van Israël, tot Zijn bestemming komen, eén kudde met één Herder. De gemeente zoekt naar het begrijpen van Gods wil voor haar in dit hele proces. In de MGZ dient steeds ruimte te zijn voor de Bijbelse taal Hebreeuws, met verduidelijking in het Nederlands. 

Lees-meer-over-de-visie

 

 1. De MGZ maakt tevens deel uit van een wereldwijde beweging onder gelovigen, die op zoek zijn naar de Bijbelse wortels van het geloof(1). Als zodanig wil zij ook herkenbaar zijn.
 2. De MGZ belijdt als grondslag voor haar geloven, denken en handelen het ene, ondeelbare en onfeilbare Woord van God; zowel Tenach (Thora(2), Profeten en Geschriften) als het Nieuwe Testament.
 3. De MGZ wenst een gemeente te zijn volgens haar oorspronkelijke bedoeling met al haar gaven en in alle facetten. Zij richt zich daarbij op de gemeente bestaande uit Joden en niet-Joden zoals die functioneerde na de uitstorting van de Geest van God, zoals we dat lezen in het boek Handelingen.
 4. De MGZ gelooft dat God, zoals Hij Zichzelf heeft geopenbaard in Zijn Woord, hemel en aarde geschapen heeft door het Woord, dat is door de geopenbaarde in het vlees gekomen Messias Yeshua /Jezus. Zij gelooft dat Hij die schepping onderhoudt, regeert en totaal verlossen zal.
 5. De MGZ belijdt Yeshua /Jezus als de beloofde Messias en Zoon van God, waarvan de Thora, profeten en geschriften hebben geprofeteerd. Hij heeft als Lam van God volkomen verzoening bewerkt aan het kruis van Golgotha voor de zonden van de gehele wereld. (Joh. 3:16). Hij is onze opgestane Heere en aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door Hem zal ook de wederoprichting van alle dingen plaatsvinden. Hij is de Koning van het komende Koninkrijk van God op deze aarde.
 6. De MGZ gelooft in de Heilige Geest, als plaatsbekleder van de Heere Yeshua /Jezus op deze aarde, als uitlegger en toepasser van het Woord en als Degene, Die haar de toekomstige dingen bekend maakt.
 7. De MGZ leeft in de verwachting van de spoedige terugkeer van haar Messias Yeshua /Jezus; Zoon van God en Koning van Israël en alle volken. Zij zoekt in verband hiermee ook de profetieën te begrijpen en zich voor te bereiden op de komst van het Koninkrijk van God.
 8. De MGZ gaat uit van de eenheid van de gemeente waar Jood en niet-Joden beiden deel van uitmaken. Leidraad hierbij is Efeze 2 en Romeinen 11.
 9. In het praktisch gemeente zijn gaat de MGZ uit van het principe: “Eén is uw meester, gij zijt allen dienaars.” En: “Dient elk-ander in de liefde.” En ook: “Zijt allen elk-ander onderdanig in de vreze van God.”
 10. De gemeente strekt zich uit naar een herleving (= opwekking) in de gemeente van Yeshua /Jezus, de Messias, in Nederland en wereldwijd. Zij gelooft dat God het is Die herstel, eenheid en liefde bewerkt in de gemeente in een weg van gebed, ootmoed en gehoorzaamheid.
 11. Wat betreft de gaven die God geeft, een ieder naar Zijn wil, is haar uitgangspunt: “Een gave die herkend wordt en getoetst is aan het Woord door de gemeente, wordt ook erkend.” 1 Joh. 4:1. Ook hier geldt: “In alle ootmoed achte de een de ander uitnemender dan zichzelf.”
 12. De MGZ wil een geestelijk tehuis vormen voor elke gelovige: voor alleenstaanden, voor echtparen, voor jong en oud, arm en rijk, geleerd of ongeletterd, kortom voor elke broeder of zuster in Yeshua (Jezus) haar Heiland.
 13. De MGZ wil een missionaire gemeente zijn, van waaruit mensen worden uitgezonden om de blijde boodschap te brengen aan een ieder die maar horen wil, ook wil zij een gemeente zijn die onder gelovigen de boodschap van ‘terugkeer naar de Bijbelse wortels’ uitdraagt. De visie van degenen die uit ons midden uitgezonden willen worden zal hieraan getoetst worden.
 14. De MGZ wil met financiën en goederen de nodige hulp bieden aan Joden, en aan projecten of instellingen in Israël.
 15. De MGZ gelooft in de verwezenlijking van al Gods beloften wat betreft Israël. God zal met het hele volk, alle 12 stammen van Israël, tot Zijn bestemming komen, zoals o.a verwoord is in Ezechiël 36 en 37. Het zal worden: Eén kudde met één Herder. De gemeente zoekt naar het begrijpen van Gods wil voor haar in dit hele proces.
 16. In de MGZ dient steeds ruimte te zijn voor de Bijbelse taal Hebreeuws, met verduidelijking in het Nederlands.

(1) Naar de Bijbelse wortels van ons geloof, ofwel terug naar het opnieuw ontdekken van de Tenach in Nieuwtestamentisch gemeente-zijn, zoals in de eerste eeuw. 
(2) Eerste vijf Boeken van Mozes in de Bijbel.

Klik-hier-om-de-aanvullende-tekst-in-te-klappen

Deze uitgangspunten en visie zijn uitgewerkt met de volgende doelstellingen.

Yeshua = God:
Wij zijn ervan overtuigd dat het vraagstuk van de Goddelijkheid van Yeshua direct verband houdt met de vraag: Wie is onze Verlosser?

De Verlosser in de Tenach
De Tenach vertelt ons dat God onze Redder en Verlosser is. “Ik, Ik ben de HERE, en buiten mij is er geen Verlosser” (Jes.43:11, zie ook Jes.43:3; 45:15,21 en 49:26). Na de bevrijding uit Egypte zingt Mozes met de Israëlieten: “De HERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest” (Ex.15:2, zie ook Ps.118:14 en 21 en Js.12:2). God heeft het volk verlost uit de slavernij van Egypte. Andere verzen die aangeven dat God voor redding (heil) zorgt: Deut.32:15, Ps.25:5, 65:6, 92:16, Ps.98:3. Het Hebreeuwse woord voor heil is ‘yeshua’. God is de enige die onze zonden kan vergeven: “Help ons, o God van ons heil, … red ons en doe verzoening voor onze zonden om uws naams wil” (Ps.79:9, zie ook Mark.2:7).

De Verlosser in het ‘Nieuwe Testament’
Het NT vertelt ons heel duidelijk dat Yeshua onze Verlosser is: “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten” (Fil.3:20, zie ook Luk.2:11, Tit.1:4, 3:6, 2 Tim.1:10, 2 Pet.1:11). Door Hem hebben wij de verlossing en de vergeving van zonden (Rom.3:24, Kol.1:14, Ef.1:7, Mark.2:5).

Yeshua = God
De Tenach vertelt ons dat God onze Verlosser is. Het NT vertelt ons dat Yeshua onze Verlosser is. Psalm 49 (vs.8 en 15) laat zien dat geen mens ons kan loskopen en ons leven kan verlossen van het dodenrijk. Dit betekent dat Yeshua wel God in het vlees moet zijn. Als Yeshua een mens zou zijn, zou Hij onze Verlosser niet kunnen zijn. Om gered te worden van de eeuwige straf en vergeving van zonden te ontvangen hebben wij dus een Goddelijke Verlosser nodig. De apostelen bevestigen dat Yeshua God is in o.a. Joh. 20:28, Rom.9:5, Tit.2:13 en 2 Pet.1:1. Yeshua zelf bevestigt het door zijn uitspraken in o.a. Mat.14:27, Joh.8:58, 10:7, 11 en 30 en 18:6. Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! (Dt.6:4) De God van Israël is de enige ware God en Hij roept ons op geen andere goden te aanbidden (Ex.20:3). Als we de Zoon aanbidden, dan aanbidden we tevens God, want de Vader en de Zoon zijn één (Joh.10:30). Yeshua is het beeld van de onzichtbare God (Kol.1:15). Hij is de openbaring van God in het vlees (1 Tim.3:16). In Hem woont de volheid der Godheid lichamelijk (Kol.2:9)

Statuten MGZ
 1. De Gemeente in Zeeland/Middelburg wil een herkenbaar Messiaanse geloofsgemeente zijn, waarin Messiaanse Joden en niet-Joden samenkomen en samenwerken.
 2. Die samenwerking komt tot uiting door het in de praktijk brengen van de Bijbelse wortels van het geloof, op basis van het volbrachte werk van Yeshua /Jezus, de Messias.
 3. De gemeente wil goede banden en relaties opbouwen en onderhouden met Messiaans Joodse gemeenten in Israël en daarbuiten. En waar nodig helpen nood te verlichten.
 4. Wekelijks worden Sjabbat samenkomsten gehouden. Als gemeente willen we God de Vader, door Yeshua /Jezus, verheerlijken en prijzen met Psalmen, Geestelijke liederen en Lofzangen.
 5. Op elke eerste Sjabbat van de maand wordt de Maaltijd van de Heer gevierd.
 6. Een paar maal per jaar wordt een gemeenteavond belegd om met de gehele gemeente plannen en ontwikkelingen te bespreken.
 7. De Bijbelse feesten worden gevierd op hun Bijbelse tijd tijdens samenkomsten.
 8. Onderwijs in de gemeente wordt gegeven over de Bijbelse wortels van ons geloof.
 9. Onderwijs aan onze kinderen: De kinderen worden op hun eigen niveau onderwezen uit de Bijbel. Afwisselend worden er verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament verteld, rond een thema. Rond de Bijbelse feesten wordt aandacht besteed aan deze feesten.
 10. Onderwijs wordt gegeven over heidense en antisemitische maatregelen, gebruiken en gewoonten door de kerk die tot op de dag van vandaag in kerken en gemeenten nog veel invloed hebben.
 11. In de gemeente willen we dat de veelzijdige Wijsheid van God verkondigd wordt, ook aan de overheden en machten in de hemelse gewesten.
 12. Het aantrekken van sprekers die een boodschap brengen die voor de gemeente bedoeld is ter bemoediging, vermaning, aansporing enz..en die recht doet aan de Bijbelse wortels van ons geloof.
 13. Het organiseren van cursussen,opleidingen of studie(mid)dagen ten behoeve van de geestelijke opbouw en groei, indien hier behoefte aan is.
 14. Naar Bijbelse ordening broeders en zusters in de gemeente aanmoedigen om hun ontvangen gaven te ontwikkelen en in te zetten. Recht doen aan de Bijbelse plaats van de man en van de vrouw in de gemeente.
 15. Hulp bieden aan en bijstaan van broeders en zusters bij geestelijke, lichamelijke en praktische noden.
 16. Gezinnen, alleenstaanden een geestelijk huis bieden.
 17. Het verspreiden van lectuur en audiovisuele middelen die aansluiten bij de doelstellingen.
 18. Het bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
 19. Liquidatiebepaling: bij opheffing van de MGZ wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 20. Kennismaken en vertrouwd geraken met het gebruik van Hebreeuws in de samenkomsten van de gemeente.
 21. Bij het gebruikmaken van Hebreeuwse woorden in de Woordverkondiging en het zingen van Hebreeuwse liederen zal altijd een uitleg, verklaring ofwel vertaling in het Nederlands gegeven of toegevoegd worden.