Privacy Statement

Privacy Statement

De Messiaanse Gemeente Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat daar bij komt kijken.

Kerkgenootschap gegevens
Messiaanse Gemeente Zeeland

Noordweg 372
4333 KJ Middelburg

email: info@messiaanszeeland.nl
website: www.messiaanszeeland.nl

AVG
Op 25 mei 2018 gaat een nieuwe wet van kracht:  AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de AVG is vastgelegd hoe organisaties om moeten gaan met gegevens die ze verzamelen van mensen. Dit kunnen gegevens van bezoekers, klanten, patiënten, maar ook gegevens van b.v. medewerkers, zijn.

Wat houdt dit nu in voor u en voor ons als Messiaanse Gemeente Zeeland?

Doel van de AVG
De wet is bedoeld om burgers (dus ook jij en ik) meer rechten en mogelijkheden te geven ten aanzien van de verzameling, verwerking en bescherming van hun persoonlijke gegevens door anderen.

Grondslagen
Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig.

De zes wettelijke grondslagen zijn:

 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens lopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.  

Doel van het vastleggen van persoonsgegevens kerkganger
Het doel van het vastleggen van de persoonsgegevens van bezoekers is om informatie te verzamelen van de vaste bezoekers van de gemeente middels een adressenlijst en een Whatsapp-groep. Dit om snel informatie m.b.t. de gemeente te kunnen delen naar de juiste bezoeker.

Als Messiaanse gemeente willen we transparant zijn wat we met uw gegevens doen. De persoonsgegevens worden alleen voor bovenstaand specifieke doel verzameld. We verzamelen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens.

Rechten betrokkene
U als bezoeker  heeft het recht op inzage / afschriftbeperkingcorrectie, verwijdering en het recht op dataportabiliteit van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens of een deel daarvan.

Tevens heeft u het recht om uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens weer in te trekken.

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken. Wij zullen uw verzoek binnen een maand verwerken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Uw persoonsgegevens zullen ook binnen een maand verwijderd worden. Deze gegevens worden in een beveiligde cloud opgeslagen.

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven.

Op welke wijze worden persoonsgegevens verkregen?

 • U kunt zich via de website aanmelden (via een beveiligd aanmeldformulier);
 • U kunt zich telefonisch aanmelden bij de Messiaanse Gemeente Zeeland;
 • U kunt uw gegevens invullen op de adressenlijst / WhatsApp groep;

Welke gegevens worden verzameld via de website

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Mobiele nummer
 • Email adres
 • Bericht

 Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming mailings.

 IP adressen en Cookies
Op de website maken wij geen gebruik van Google Analytics-cookies. Verder worden er geen IP adressen geregistreerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Datalekken
Als Messiaanse Gemeente Zeeland  zijn wij verplicht om datalekken te documenteren en deze binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

Stuurgroep Messiaanse Gemeente Zeeland
W & A. Dane