ANBI

Op deze pagina is informatie opgenomen t.b.v. de ANBI status (2020)

Beleidsplan 

Messiaanse Gemeente Zeeland
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
datum: juli 2020 

Messiaanse Gemeente Zeeland
Postadres: Noordweg 372 4333 KJ  Middelburg
Telefoonnummer contactpersoon: 06 30488143

email: info@messiaanszeeland.nl
website: www.messiaanszeeland.nl
bank: NL 11 RABO 0337894701
KVK:  73955698
Rechtsvorm: Kerkgenootschap
Statutaire naam: Kerkgenootschap Messiaanse Gemeente Zeeland
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):  859723124


Inleiding
De MGZ is opgericht in 2019. Juridisch valt de Messiaanse Gemeente Zeeland onder kerkgenootschap Messiaanse Gemeente Zeeland te St. Laurens. (als in dit beleidsplan MGZ staat wordt kerkgenootschap MGZ bedoeld) ; statutaire naam: Kerkgenootschap Messiaanse Gemeente Zeeland.

AVG
Zij  verwerkt persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de  “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG).

Er is geen lidmaatschap of vaste verbintenis en de vaste bezoekers van de samenkomsten hebben zelf hun persoonsgegevens gemeld bij de MGZ en weten dat zij daarmee in het adresbestand zijn opgenomen. De relatie met personen uit de gemeenschap is bijna altijd via mailverkeer, of via een WhatsApp groep; het mailadres is door de aanvrager zelf opgegeven. Zelden worden brieven verstuurd, alleen wanneer mensen geen email hebben. De vaste bezoekers ontvangen informatie over de gemeenschap via de mail of de website van de MGZ.  Wanneer mensen geen prijs meer stellen op contact kunnen zij dit kenbaar maken via de website, email of aan één van de leden van de stuurgroep. Hun gegevens worden uit het actuele bestand gehaald. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Er is geen verslaglegging van persoonlijke gesprekken. Op de website staat onder “Contact” de mogelijkheid om zich af te melden voor berichtgeving, of kan aangegeven worden dat gegevens veranderd moeten worden;  informatie omtrent AVG is te lezen in het privacy statement op de website van de MGZ.

Visie
De Messiaanse Gemeente Zeeland (MGZ) maakt deel uit van het Lichaam van de Messias, wereldwijd, samen zijn we op zoek naar de Bijbelse wortels van het geloof. De bijbel in al haar facetten, is haar grondslag. Als gemeente (eenheid) bestaan we uit Joden en niet-Joden. We komen samen op Shabbat en op de andere Bijbelse Feesten. De bezoekers van deze samenkomsten bestaan uit een vaste kern en een aantal geïnteresseerden.

De MGZ gelooft dat God, die de hemel en aarde geschapen heeft door het Woord (Yeshua). Zij gelooft dat Hij die schepping onderhoudt, regeert en totaal verlossen zal.
De MGZ belijdt Yeshua als de beloofde Messias en Zoon van God, waarvan de Thora, profeten en geschriften hebben geprofeteerd. Hij is de gekruisigde, opgestane en spoedig terugkerende Heer, Koning van Israël en aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door Hem zal ook de wederoprichting van alle dingen plaatsvinden.

De MGZ gelooft in de Heilige Geest, als uitlegger en toepasser van het Woord en als Degene, Die haar de toekomstige dingen bekend maakt. Praktisch willen we elkaar dienen (vanuit liefde).

De gemeente strekt zich uit naar een herleving (= opwekking) in de gemeente van Yeshua /Jezus, de Messias, in Nederland en wereldwijd. Een gave van de Geest die herkend wordt en getoetst is aan het Woord door de gemeente, wordt ook erkend. 

Beleidsplan
Dit beleidsplan geeft inzicht in: de manier waarop de MGZ  haar werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag gezien worden als een meerjarig (2-3 jaar) beleidsplan.  Iedere 3 jaar wordt het beleidsplan herzien.
Het plan geeft inzicht in:

 • Doelstelling
 • Verwezenlijking van de doelstelling
 • Structuur / Stuurgroep
 • Beloningsbeleid
 • de manier waarop de MGZ geld werft
 • het beheer van het vermogen van de MGZ
 • de besteding van het vermogen van de MGZ

Doelstelling
De Messiaanse Gemeente Zeeland heeft als doel de verkondiging van het evangelie in de lijn de Bijbelse wortels van het geloof, op basis van het volbrachte werk van Yeshua /Jezus, de Messias, en het onderwijzen van Bijbelse principes. Hulp bieden aan en bijstaan van broeders en zusters bij geestelijke, lichamelijke en praktische noden.

Verwezenlijking van doelstelling
De Messiaanse Gemeente Zeeland tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • het organiseren van samenkomsten op de Shabbat;
 • het vieren van de Bijbelse Feesten;
 • het organiseren van cursussen;
 • het ontwikkelen van contacten / ondersteuning van broeders en zusters (in de gemeente en daarbuiten);
 • Het bijeenbrengen van geldelijke middelen.

(voor gedetailleerde informatie doelstelling zie https://www.messiaanszeeland.nl/visie )

Structuur
MGZ heeft:

 • een stuurgroep: voorzitter, secretaris;
 • coördinatoren (leiding van de dienst, gastvrijheid, gebedslijn en bidstond, jeugdwerk, gebouw, techniek (geluid, beamer), zang en muziek;

Stuurgroep

 • Voorzitter: Dhr. W. Dane 
 • Lid: Dhr. W. Dane
 • Secretaris: Mw. A. Dane
 • Penningmeester: Nadine de Putter

Beloningsbeleid
De MGZ heeft geen medewerkers in loondienst. Bij de MGZ betrokken medewerkers (inclusief stuurgroepleden) die vrijwillig hun diensten ten behoeve van de MGZ verrichten, kennen geen beloning.
Sprekers ontvangen een vergoeding voor hun spreekbeurt, alsmede een kilometervergoeding (wettelijke tarief).


Inkomsten
(de manier waarop de MGZ geld werft )

De MGZ  ontvangt meestal maandelijkse geldelijke steun (giften)  van een vaste kern van bezoekers en incidentele donateurs.
Verdere inkomsten:

 • Verhuur gebouw (b.v. begrafenissen)
 • Praise avonden (entree, versnaperingen, boekverkoop)
 • Cursussen (restbedrag na afdracht)
 • Geldkistjes (giften)

Beheer  vermogen
De MGZ heeft een zeer klein of geen vermogen (zie rekening 2019) ; MGZ is een startende gemeente. De penningmeester heeft het beheer over de financiën; deze worden op verzoek van de stuurgroep ingezet om de gestelde doelen te halen.

Besteding van het vermogen
De MGZ verwerft geld (giften); deze worden ingezet om de vaste lasten (huur gebouw, gas-water-licht, sprekersvergoedingen)  te betalen en de gestelde doelen te verwezenlijken (zie rekening  / begroting).

Liquidatiebepaling: bij opheffing van de MGZ wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Financieel jaaroverzicht 2020  (www.messiaanszeeland.nl )